پخش آسفالت دستی و مکانیزه

پخش آسفالت به صورت دستی نمونه اجرائ آسفالت امروز در مهرآباد (رودهن) با مدیریت نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵و دفتر ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶