اجرای ایزوگام روی قیر کشی

اجراء ونصب ایزوگام بر روی قیر کشی  عایق مرجان بام ،همراه با قیر کشی در زیر ایزوگام در                    قیمت اجراء ونصب یک لایه قیرکشی و ایزوگام

قیر کشی در زیر ایزوگام ،به این دلیل قیر را در زیر ایزوگام می کشند

۱)باعث بهتر چسبیدن ایزوگام بر روی مگر بتنی میشود

۲)باعث بهتر آب بندی شدن سطح ایزوگام شده میشود

۳)باعث یک دستوصاف شدن سطح

عایق کاران مینا دژ آماده لکه گیری ایزوگام در تهران وحومه حتی یک متر

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۸۵دفتر ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶