قیرکشی (۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵)

اجرای قیر کشی قی در زیر ایزوگام

 قیر کشی در زیر ایزوگام باعث چسبندگی  بیش از اندازه ایزوگام می شود

باعث بهتر آب بندی شدن سطح و دوام بهتر عایق در برابر سروا وگرما

قیر کشی بر روی سطوح سیمانی ،بتنی ،انجام میشود

قیمت هر متر قیر کشی ۶۰۰۰ هزار تومان

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶