قیر املسیون(ایزوگام دلیجان،قیرگونی)

قیر املسیون ویا همان (قیر آبی)قیر املسیون که امروزه برای پاشیدن آن برای زیر کار آسفالت استفاده شده    از مزایائی این قیر که از آلودگی وداغ کردن یا همان حرارت دادن که باعث آلودی هوا می شود                  نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶