ایزوگام پشم شیشه ایران، قیر گونی ، آسفالت

نمایندگی نصب و فروش ایزوگام پشم شیشه ایرانLA4
انواع ایزوگام های فرع پشم شیشه:پشم شیشه گلسا، پشم شیشه مرکزی، پشم شیشه ایران
انجام گلیه کارهای :ایزوگام، قیر گونی، اسفالت کوچه ،خیابان ، محوطه ، اجرای جدول
فروش انواع قیر وگونی :قیر شل، قیر مخلوط، قیر کارتنی، قیر حلب شل ومخلوط، قیر املسیون بشکه ای وتنی همراه با پاشش
مهارت کامل در امور کارهای پیمانی،جدول گذاری ،محوطه سازی، کوچه ،خیابان،پخش آسفالتمحوطه های شخصی وارگانهای دولتی،

یک نظر بگذارید