قیمت آسفالت

قیمت آسفالت

برای گرفتن قیمت روز آسفالت در آبان ماه سال 1401 با ما تماس بگیرید

تعریف آسفالت

آسفالت مادهای است که از ترکیب شدن شن و ماسه و قیر ساخته شده پ

در ساخت جاده‌ها  ،باند فرودگاه،پشت بام ،ساختمان به کار گرفته می شود

و اصلیترین آنها در ساخت جاده و خیابان است.

و اما در موارد  تاثیر گزاری که در قیمت آسفالت را افزایش روز افزون می دهد قیر یکی از این موارد است

موارد بعدی شن ماسه و حمل بر روی قیمت روز آسفالت را افزایش خواهد داد.

پخش آسفالت محوطه مکانیزه
[…]