ایزوگام ،قیرگونی،آسفالت

ایزوگام وقیرگونی آسفالت ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

روش نصب ایزوگام

ابتدائ باید سطوحی که ایزوگام میشود تمیزجاروکرده وبدون گردو خاک باشد

شروع ایزوگام ویا هرعایق دیگر را از آب راه پشت بام ویاسرویس وطبق شیب بندی انجام شود