قیمت قیر گونی

قیمت قیر گونی در تهران و حومه

قیمت دست مزد (اجرت) یک لایه قیرگونی ۱۱۰۰۰

قیمت دست مزد (اجرت)دولای قیروگونی        ۱۵۰۰۰                    قیمت یک لایه گونی ،دولای قیر ۷۰۰۰۰هزار تومان 

قیمت دولایه گونی ،سه لایه قیر  ۱۰۰۰۰۰هزار تومان   

قیمت هر بشکه قیرشل۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

قیمت هر بشکه قیر مخلوط ۱۲۶۰۰۰۰ هزار تومان

قیمت هر یاد گونی چتائی ۲۵۵۰۰هزرار تومان

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶